ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 1989/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ริชไวส์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย