ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 1577/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นางพิไลวัลย์ คงหิรัญ
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ขอให้รื้อถอนรั้วออกจากบริเวณร้านของผู้ฟ้องคดี)