ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 1576/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ โดยนายจินดา โพธารินทร์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลนครระยอง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง (ฟ้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ)