ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ บ. 20/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 18/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 11 สิงหาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายนธี สายแวว
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมที่ดิน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย