ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ ส. 24/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายศรัลย์ ธนากรภักดี
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร