ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ บ. 51/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองพิษณุโลก
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายเดชาวัต แสงเพียงจันทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีตำบลนครชุม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย