ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 482/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายสมจิตร ภูมิศิริสวัสดิ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากใช้อำนาจทางกฎหมาย