ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ 480/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 2 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายอำนวย บัวเขียว
ผู้ถูกฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย