ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ อผ. 1097/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
วันที่รับคำฟ้อง : 11 สิงหาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นางแผง คูคำ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักชลประทาน ที่ 7 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ