ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

รายละเอียด
รายละเอียด

คำร้องที่ 489/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 ธันวาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นางประพิณศรี บุญรอด
ผู้ถูกฟ้องคดี : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย