ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข้อมูลสถิติทั้งหมด
ข้อมูลสถิติทั้งหมด

แสดงสถิติคดีของศาลปกครองชั้นต้น จำแนกตามภาคที่มูลคดีเกิด

ปี ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก รวม
พ.ศ. 2544 2,494 1,076 688 738 315 5,311
พ.ศ. 2545 1,901 1,004 575 559 217 4,256
พ.ศ. 2546 1,848 841 746 601 218 4,254
พ.ศ. 2547 1,602 846 509 470 233 3,660
พ.ศ. 2548 2,107 840 597 584 268 4,396
พ.ศ. 2549 2,267 1,048 612 903 301 5,131
พ.ศ. 2550 2,381 1,107 516 717 271 4,992
พ.ศ. 2551 1,992 1,034 438 633 184 4,281
พ.ศ. 2552 2,892 1,111 448 517 292 5,260
พ.ศ. 2553 2,064 1,168 470 566 346 4,614
พ.ศ. 2554 2,916 1,579 501 599 332 5,927
พ.ศ. 2555 3,826 1,211 2,190 945 325 8,497
พ.ศ. 2556 4,113 3,548 628 851 592 9,732
พ.ศ. 2557 2,685 1,797 681 929 297 6,389
พ.ศ. 2558 3,881 1,842 873 968 388 7,952
พ.ศ. 2559 5,028 2,310 1,094 1,258 781 10,471
พ.ศ. 2560 2,910 2,104 917 932 442 7,305
พ.ศ. 2561 3,294 1,846 837 993 454 7,424
พ.ศ. 2562 3,833 1,477 1,257 1,194 615 8,376
พ.ศ. 2563 2,718 1,091 589 850 280 5,528
รวม 56,752 28,880 15,166 15,807 7,151 123,756

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563