ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข้อมูลสถิติทั้งหมด
ข้อมูลสถิติทั้งหมด

แสดงสถิติหน่วยงานระดับกระทรวงที่ถูกฟ้องคดีมากที่สุด 10 อันดับ

พ.ศ.2563
กระทรวง จำนวนคดี
กระทรวงมหาดไทย 1,184
กระทรวงสาธารณสุข 550
กระทรวงคมนาคม 326
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 275
หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 274
กระทรวงศึกษาธิการ 274
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 270
กระทรวงการคลัง 200
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 177
กระทรวงพลังงาน 80
รวม 3,610

พ.ศ.2562
กระทรวง จำนวนคดี
กระทรวงมหาดไทย 1,615
กระทรวงศึกษาธิการ 634
กระทรวงคมนาคม 593
หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 416
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 331
กระทรวงการคลัง 299
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 244
กระทรวงสาธารณสุข 173
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 172
กระทรวงพลังงาน 157
รวม 4,634

พ.ศ.2561
กระทรวง จำนวนคดี
กระทรวงมหาดไทย 1,873
กระทรวงศึกษาธิการ 1,018
กระทรวงคมนาคม 680
หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 452
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 353
กระทรวงการคลัง 306
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 255
กระทรวงสาธารณสุข 212
กระทรวงพลังงาน 131
กระทรวงพาณิชย์ 110
รวม 5,390

พ.ศ.2560
กระทรวง จำนวนคดี
กระทรวงมหาดไทย 1,487
กระทรวงศึกษาธิการ 1,017
กระทรวงคมนาคม 574
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 458
หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 431
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 312
กระทรวงการคลัง 307
กระทรวงพลังงาน 172
กระทรวงสาธารณสุข 130
กระทรวงยุติธรรม 107
รวม 4,995

พ.ศ.2559
กระทรวง จำนวนคดี
กระทรวงมหาดไทย 1,481
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 625
กระทรวงศึกษาธิการ 519
กระทรวงคมนาคม 390
หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 350
กระทรวงการคลัง 239
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 166
กระทรวงยุติธรรม 133
กระทรวงสาธารณสุข 109
กระทรวงพลังงาน 88
รวม 4,100

พ.ศ.2558
กระทรวง จำนวนคดี
กระทรวงมหาดไทย 2,077
กระทรวงการคลัง 1,049
หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 519
กระทรวงศึกษาธิการ 488
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 311
กระทรวงคมนาคม 284
กระทรวงสาธารณสุข 174
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 158
กระทรวงยุติธรรม 123
กระทรวงพลังงาน 93
รวม 5,276

พ.ศ.2557
กระทรวง จำนวนคดี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,219
กระทรวงศึกษาธิการ 998
กระทรวงมหาดไทย 941
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 720
กระทรวงการคลัง 555
หน่วยงานขึ้นตรงนายกฯ/สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานฯ 536
กระทรวงคมนาคม 285
กระทรวงสาธารณสุข 171
กระทรวงพลังงาน 109
กระทรวงยุติธรรม 104
รวม 7,638


ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563