ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ยุทธศาสตร์ศาลปกครอง
ยุทธศาสตร์ศาลปกครอง


ศาลปกครองได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นทิศทางการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานการทำงานของศาลปกครองให้อยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีและบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มรูปแบบวิธีการ และช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อวางหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความรวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานศาลจัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบกลไกการประสานและบูรณาการความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน จริยธรรมและธรรมาภิบาลภายในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง


เอกสารประกอบ