ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ผู้บริหารศาลปกครอง
ผู้บริหารศาลปกครอง

ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุด

นายปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุดนายชาญชัย แสวงศักดิ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายนพดล เฮงเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุดผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น

อธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อธิบดีศาลปกครองสงขลา
นายณัฐ รัฐอมฤต นายภานุพันธ์ ชัยรัต นายไพโรจน์ มินเด็น
     
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
นายกุศล รักษา นางสาวพยุง พันสุทธิรางกูร นายศรศักดิ์ นิยมธรรม
     
อธิบดีศาลปกครองระยอง อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด นายสะเทื้อน ชูสกุล นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย
     
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 
นายสุรัตน์ พุ่มพวง นายไชยเดช ตันติเวสส นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
     
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต  
นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล นายสมยศ วัฒนภิรมย์